Individuel Terapi

Individuel terapi

 

På denne side gennemgår jeg mine behandlingsmetoder og du har adgang til en lille video med mig.

Videoen er først og fremmest en mulighed for dig at danne et indtryk af mig som person. Man kan også kalde det 'et kemi-tjek'.

Efterfølgende præsenterer jeg NARM metoden, som er min primære behandlingsmetode, og SE-metoden som jeg også gør stor brug af.

Begge metoder er jeg uddannet i over mindst 10 år med fulde uddannelser og ekstra kurser her i landet og i udlandet.

I NARM forbinder vi kognitive, følelsesmæssige og sansemæssige reaktioner. Dette i sig selv er et værktøj, som klienten kan lære at bruge, også udenfor 'det terapeutiske rum'.

NARM

NARM-terapi er min primære behandlingsmetode og står for den Neuro Affektive Relations Model - skabt af den amerikanske psykolog og phd Laurence Heller. Det er en samtale metode, som kan bruges ved alle behandlingsområder i den sorte boks til højre.

I NARM forbinder vi kognitive, følelsesmæssige og sansemæssige reaktioner i samtalen. Dette i sig selv er et værktøj, som klienten kan lære at bruge, også udenfor 'det terapeutiske rum'. Klienten lærer således at 'tjekke ind' og mærke, hvad der sker i kroppen - nogle gange siger jeg 'giv dig selv et øjeblik til at mærke, hvad der sker i kroppen lige nu.' Nogle klienter kender til at mærke deres krop fra Somatic Experiencing (SE), andre har lært tilgangen med NARM. I NARM kalder vi det 'somatic mindfulness'. Det er en vigtig viden for klienten at blive opmærksom på, hvad kroppen og nervesystemet fortæller, og det kan bidrage til, at klienten lærer at forstå forhold, som før var uklare. Denne proces kaldes bottom-up. Og en anden betydningsfuld proces i NARM er top-down processen, hvor kognitive erkendelser viser sig, fordi klienten og jeg undersøger problemer og dilemmaer. Med andre ord ser vi nye muligheder og får en tankemæssig forståelse af, hvorfor vi har befundet os med problemer og i dilemmaer. Denne tankemæssige del kan kanalisere adfærdsændringer og giver adgang til at kunne være med følelser og sansemæssige reaktioner på en ny måde. Igen spørger jeg ind til, hvad klienten mærker. NARM sætter ind på alle niveauer af hjernen med denne tilgang og giver derfor en rigtig god behandlingseffekt.

NARM er i særlig grad rettet mod at arbejde med mennesker i deres relationer. Vi skabes i vores relationer, på godt og ondt, og vi bærer 'overlevelsesstile' med os for at komme igennem opvæksten. I NARM anerkender vi meget den klogskab, som barnet har med at finde måder at være på for at begå sig i livet. Samtidig ved vi, at hvis vi fortsætter med de gamle 'overlevelsesstile', kan det også komplicere vores tilværelse. De 'mønstre' og 'vaner', som 'overlevelse' har ført med sig for at komme igennem større og mindre udviklingstraumer, kan blive en kæp i hjulet på at nyde tilværelsen som voksen; dvs. gøre de ting, vi ønsker at gøre, og være i kontakt med livsenergi.

 

I NARM samtaleterapi går vi lige til kernen: Vi spørger klienten, hvad hun eller han gerne vil have hjælp til, eller hvad hun eller han ønsker at udforske for et tema. Vi sidder sammen fra start af og skaber en arbejdsretning. På den måde sikrer vi os, at klienten ikke går fra sessionen og føler, at han eller hun ikke fik arbejdet med det, som var ønsket men aldrig blev formuleret. Naturligvis hjælpes klienten til at formulere en arbejdsretning, hvis det er svært at gå til. Og vi taler lidt frem og tilbage om, hvad der kan være en arbejdsretning i dagens session, hvis man ikke lige ved, hvad man ønsker at undersøge eller få hjælp til.

Sproget i NARM er sådan, at man hurtigt kommer til kernen. Samtidig med at vi går hurtigt til kernen i NARM, er der også fokus på at få ressourcen og 'langsommeligheden' ind. Med 'langsommelighed' menes 'pace'/'tempo'.

En langsommere 'pace' kan i sig selv være en stor ressource. Man kan tage sig tiden til at finde ud af, hvad der er op og ned på ting. Ved at mærke detaljerne og nuancerne, bliver vi opmærkomme på, hvad kroppen og nervesystemet fortæller. Kroppen fortæller altid den sande historie og ved i nedsat tempo at 'tjekke ind' (mærke kroppen), lærer vi vores reaktioner at kende både sansemæssigt, følelsesmæssigt og kognitivt. Når vi får 'langsommeligheden' ind og giver os tiden til denne proces, sker der noget i os, så mange mennesker integrerer terapi på en måde med større effekt. Klienter som ikke tidligere har profiteret af samtaleterapi, eller som har gået i samtaleterapi i mange år uden rigtig at føle fremgang, har i NARM

processen mulighed for at lære at turde gå i kontakt med sig selv og andre. Dette kan give store adfærdsændringer og nye indsigter.

Vi forbinder således kognitive, følelsesmæssige og sansemæssige reaktioner i NARM. Dette i sig selv er et værktøj, som klienten kan lære at bruge, også udenfor 'det terapeutiske rum'.

 

Der er nogle konflikter og dilemmaer, hvor det er rigtigt svært alene at foreholde sig til i samtaleterapi. Så med NARM kan man også gøre noget helt andet, når sådan en situation opstår. Det gør sig særligt gældende for børn og unge i terapi, at vi ikke alene arbejder med at samtale.

En mulighed udover at samtale er 'tegneterapi', eller 'vi udspiller dilemmaet' i rummet; taler til en 'pude' og ser på egne reaktioner over det (beskriver dem, mærker dem, føler dem, reflekterer over dem). Det kan sætte gang i dynamik og følelser! Eller vi gør noget helt tredje! Det som nu giver mening i en kreativ proces, hvor psykologen tager initiativer sammen med klienten ud fra overvejelser baseret på en solid faglighed.

Det kan eks. være brugbart at arbejde med drømme. Vi kan gå 'ind i drømmen' og tale fra ens egen person i nuet men ud fra perspektivet i drømmen.

 

I NARM arbejder vi langt størstedelen af tiden i nuet, men vi tillægger barndommen stor betydning. Vi kan 'tage afstikkere' til fortiden i samtalerne, og nogle gange kommer vi også til at se verden med barnets øjne. Det sker, når man er styret af sine overlevelsesstrategier. Dog arbejder vi i terapien altid med den indre voksne. Fra et solidt sted i voksenlivet kan vi arbejde med følelserne fra tilbage i tid. Hvis man som i traditionel psykodynamisk terapi fortæller lange redegørelser fra fortiden, er det ikke nødvendigvis helende og forløsende, nogle gange sker det modsatte, man bliver forvirret og utilpas og går måske ikke i retning af at løse de dilemmaer og konflikter, som melder sig.

Mange psykologer og klienter spørger sig selv; hvad virker i terapi? I NARM tror vi på, at det er 'kontakten' , som virker. NARM handler dybest set om at turde være i kontakt med sig selv og fra det trygge sted i sig at begynde at turde gå i kontakt med andre ved hjælp af den støttende og brugbare kontakt med sig selv.

Naturlige fysiologiske reaktioner som at skælve og sitre (afladning) kan lette eller bringe os ud af aktivering af nervesystemet, og dette kan også blive et værktøj for klienten generelt til at kunne regulere sit nervesystem med.

SE

 

SE-terapi er en metode, som jeg anvender meget ved choktraumer. SE står for Somatic Experiencing eller på dansk oversat som Somatisk Erfaringsdannelse. SE er skabt af den amerikanske psykolog og phd i medicin og biologi Peter Levine.

I SE-terapi lærer klienterne overordnet at få kontakt til sansemæssige reaktioner og at gå med impulsen og ud af frysreaktion og dissociation og tilbage til kontakt til sig selv. Naturlige fysiologiske reaktioner som at skælve og sitre (afladning) kan lette eller bringe os ud af aktivering af nervesystemet, og dette kan også blive et værktøj for klienten generelt til at kunne regulere sit nervesystem med.

 

Typiske processer med SE er at bringe langsommeligheden ind, ligesom i NARM, så processen kan mærkes i kroppen og derved kan afladning finde sted. Under choktraumer mobiliseres nervesystemet energi til at gå i kamp eller flugt response. Jeg støtter klienterne i afladning af nerveenergi og instruerer dem i sansemæssige reaktioner, og sammen med klienten finder jeg forskellige ressourcer, som kan støtte de udfordrende dele af arbejdet. Det kan eks. være kontakt til dele af kroppen, som er særligt ressourcefyldt eller neutrale.

De informationer, som har været holdt tilbage i nervesystemet, skal fordøjes. Der er flere forskellige metoder eller teknikker til at arbejde med nerveenergi på i kroppen. Eks: Tracking er centralt, hvor man følger nervesystemets dans og skift mellem forskellige tilstande af arousal og afladning. Titrering betyder at fortynde presset ved at tilllade, at presset aftager en smule ad gangen. Man undersøger skridt for skridt kropssansninger, og det er kunsten kun at 'dyppe tåen' i de fysiske symptomer, som kan virke forstyrrende og så vende tilbage til rummet her og nu. Ligesom i NARM arbejdes der meget i nuet.

Klassisk arbejder man først med det, som skete lige før og lige efter hændelsen. Som klientens aktivering i nervesystemet falder, kan vi gå til selve hændelsen. På den måde retraumatiseres klienten ikke. Alt efter hvilken slags traumatisering der er tale om, er der forskellige dele, som har interesse i arbejdshypotesen. Men overordnet set arbejdes der med 'billeder' fra hændelsen på mange sansemæssige planer - visuelt, auditivt m.m.

Det er meget vigtigt at dele behandlingsarbejdet op i sekvenser. Som vi arbejder os fremad med oplevelsen, og fuldfører impulser i.f.t. orientering og forsvar, kan aktiveringen aflades gennem kroppen. Dette får også klienten til at 'kunne samle puslespillet' og forstå, hvordan tingene skete - ofte udenfor hukommelse. SE terapi indeholder udover sansemæssige dele også følelsesmæssige og kognitive reaktioner. Vi arbejder med tre niveauer af hjernen, som er henholdsvis centrale for sansninger, følelser og processer på det tankemæssige plan.

Målgrupper

 

Mine målgrupper er:

 • Børn
 • Unge
 • Voksne
 • Par
 • Ledere og medarbejdere
 • Familier.

Behandlings-områder

Mine behandlingsområder dækker over:

 • stress og traumer
 • angst, nedtrykthed og depression
 • sorg, tab og krise
 • spiseforstyrrelser
 • seksuelle overgreb og krænkelser
 • personlig udvikling - eks. familieproblemer, livsprocesser, parforholdsproblematik-ker m.m.
 • irritabel tyktarm og smertetilstande

KLINIK FOR TRAUMER OG STRESS

ved Vibeke Høgsted

 

 

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i psykotraumatologi, som er en specialisering psykologer kan uddanne sig i og blive godkendt til af Fagnævnet i Psykotraumatologi under Dansk Psykologforening - meget magen til de vilkår, som lægers specialisering kræver. Det betyder, at klienten har en garanti for en grundig efteruddannelse hos psykologen. Desuden har jeg teurapeutiske efteruddannelser i SE og NARM.

Telefon: 22 83 61 22

 

H.C. Andersens Boulevard 47

1563 København V

CVR Nr. 3730 0942

 

info@ptsd.dk

© Copyright. All Rights Reserved.